Ο διαδικτυακός τόπος eventium.gr θέλοντας να διασφαλίσει τα προσωπικά προσωπικά σας δεδομένα έχει υλοποιήσει όλα τα απαραίτητα μέτρα όπως ορίζονται από τον Γενικό Kανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και η διαφύλαξη του απορρήτου των πληροφοριών, αποτελούν θεμελιώδεις προτεραιότητές μας.

Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η “Πολιτική Προστασίας” ή η “Πολιτική”) καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τηρούνται από το διαδικτυακό τόπο eventium.gr για την προστασία εν γένει της ιδιωτικότητας των χρηστών, των οποίων τυγχάνουν επεξεργασίας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών συμμετοχής σε ψηφιακή μετάδοση. Ο σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι η ενημέρωση για τον τρόπο συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των πληροφοριών, όπως τα προσωπικά στοιχεία τα οποία παρέχονται στο διαδικτυακό τόπο eventium.gr .

Ο διαδικτυακός τόπος eventium.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, επικαιροποιεί, αναθεωρεί, ή άλλως μεταβάλει την παρούσα Πολιτική ανά διαστήματα, εφόσον κρίνει αυτό αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σύμφωνα με τη νομοθεσία, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την ανάρτηση αυτών στον ιστότοπο: https://eventium.gr/politiki-prostasias-dedomenon

1. Εισαγωγή

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, ή πρόσωπο η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα (π.χ. όνομα, αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση κλπ.) («Υποκείμενο των Δεδομένων»).
Επεξεργασία είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.
Εκτελών την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο μεριμνά, με ανεξάρτητο τρόπο, για την επίβλεψη της στρατηγικής και της συμμόρφωσης του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ 2016/679 Ε.Ε (GDPR) και μεσολαβεί μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων (π.χ. εποπτικές αρχές, υποκείμενα των δεδομένων). Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός (όχι αποφασιστικός) και δεν φέρει προσωπική ευθύνη για τη μη συμμόρφωση με τον Κανονισμό.

2. Νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ως «νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων» στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής νοείται ο υπ’ αρ. 2016/679 Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και κάθε νόμος ή κανονισμός που έχει εκδοθεί σε συνέχεια ή για την εφαρμογή του ανωτέρω Γενικού Κανονισμού, καθώς και κάθε εθνικός νόμος που ισχύει και εφαρμόζεται και αφορά την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων γενικότερα και ειδικότερα στον χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας.

3. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε

Όταν ο επισκέπτης/ χρήστης επισκέπτεται το δικτυακό τόπο eventium.gr και εφ’ όσον αλληλεπιδράσει με αυτόν είναι πιθανό να συλλεχθούν προσωπικά δεδομένα, όπως ενδεικτικά: στοιχεία επικοινωνίας, πληροφορίες για την εξαγωγή Στατιστικών, εξαγωγή στατιστικών αναφορικά με τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται σε ηλεκτρονική μορφή.
Ειδικότερα, τα Δεδομένα που συλλέγονται από το δικτυακό τόπο eventium.gr και αποθηκεύονται σε οικεία βάση δεδομένων, προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που αναφέρονται κατωτέρω, δηλαδή για:

 1. Φιλική και εύκολη προς τον «χρήστη» λειτουργία του «ιστοτόπου».
 2. Βελτίωση της διαδικτυακής εμπειρίας κατά τη λειτουργία της «υπηρεσίας».
 3. Δημιουργία στατιστικών αναφορών και γραφημάτων για την παρακολούθηση της υπηρεσίας.
 4. Οι πληροφορίες των στατιστικών αναφορών και γραφημάτων δεν εμπεριέχουν κανένα προσωπικό δεδομένο «χρηστών», καθώς προκύπτουν από ανωνυμοποιημένες πληροφορίες.

4. Πολιτική για τα αρχεία τύπου «cookies»

1. Γενικά

O δικτυακός τόπος του eventium.gr χρησιμοποιεί αρχεία τύπου «Cookies» (πρόγραμμα – «κέρασμα») με τήρηση της κείμενης νομοθεσίας. Τα «Cookies» αποτελούν μικρά τμήματα πληροφορίας (αρχεία), με τη μορφή απλού κειμένου, που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη (ή σε άλλες συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως ένα smartphone ή tablet) όταν επισκέπτεται οποιαδήποτε σελίδα στο διαδίκτυο. Τα «Cookies» δεν προκαλούν κάποια βλάβη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτόν. Χωρίς αυτά οι προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη θα ήταν αδύνατον να αποθηκευτούν.
Τα «Cookies» βοηθούν στη συλλογή πληροφοριών απαραίτητων για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας ενός δικτυακού τόπου, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των χρηστών καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής του δικτυακού τόπου σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Τα αρχεία τύπου «Cookies» που χρησιμοποιούνται στο δικτυακό τόπο δεν συλλέγουν πληροφορίες που να ταυτοποιούν τους χρήστες προσωπικά και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή των χρηστών.
Τα στοιχεία που συλλέγουν τα «Cookies» μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του δικτυακού τόπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο χρήστης και τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να βρίσκονται στο δικτυακό τόπο του eventium.gr.

2. Ποια «Cookies» χρησιμοποιούνται από το eventium.gr

Ο δικτυακός τόπος eventium.gr. όπως και όλες οι ιστοσελίδες, για να λειτουργήσουν ομαλά και να εξυπηρετήσουν στο μέγιστο τον χρήστη, χρησιμοποιούν «cookies». Παρακάτω αναλύονται οι τέσσερις κατηγορίες που χρησιμοποιούνται:
Α) Αναγκαία
Τα απαραίτητα Cookies βοηθούν στο να γίνει χρηστική η ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.
Β) Προτίμησης
Τα Cookies προτίμησης επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται πληροφορίες που αλλάζουν τον τρόπο που συμπεριφέρεται η ιστοσελίδα ή την εμφάνισή της, όπως την προτιμώμενη γλώσσα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεται ο χρήστης.
Γ) Στατιστικά
Τα Cookies στατιστικών βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ COOKIES ΠΥΛΗΣ
ΟΝΟΜΑ (Cookie Name)
ΠΗΓΗ (Source)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΟΠΟΥ (Cookie Purpose Description)
ΛΗΞΗ (Expiry)

3. Τρόπος διαχείρισης και διαγραφής των «Cookies»

Τα μενού των περισσοτέρων προγραμμάτων περιήγησης (φυλλομετρητών –browsers) παρέχουν επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των «Cookies». Αναλόγως των επιλογών που δίνει στους χρήστες το πρόγραμμα περιήγησης, μπορεί ο χρήστης να επιτρέπει την εγκατάσταση «Cookies», να απενεργοποιεί / διαγράφει τα ήδη υπάρχοντα «Cookies» ή να ειδοποιείται κάθε φορά που λαμβάνει «Cookies». Οδηγίες για τη διαχείριση και διαγραφή των Cookies βρίσκονται συνήθως εντός του μενού «Help», «Tools» ή «Edit» του εκάστοτε προγράμματος περιήγησης. Επίσης, ο χρήστης μπορεί να βρει πιο λεπτομερή καθοδήγηση στο www.youronlinechoices.com/gr, όπου επεξηγείται αναλυτικά ο τρόπος ελέγχου και διαγραφής των αρχείων «Cookies» στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης.
Ο χρήστης πρέπει να λάβει υπ’ όψιν, ότι, σε περίπτωση που απορρίψει ή απενεργοποιήσει τα Cookies του δικτυακού τόπου, η λειτουργικότητα των ιστοσελίδων ενδέχεται εν μέρει να απολεσθεί. Επίσης, απενεργοποιώντας ένα «Cookie» ή μια κατηγορία «Cookies», δεν διαγράφεται το αντίστοιχο αρχείο από το πρόγραμμα περιήγησης. Μια τέτοια ενέργεια θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον χρήστη, τροποποιώντας τις εσωτερικές λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί.

5. Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται

 • Στοιχεία επικοινωνίας: όνομα/επώνυμο, προσωπικό e-mail, εταιρικό e-mail, κινητό τηλέφωνο, τηλέφωνο εργασίας.
 • Στοιχεία αναφορικά με τη διεκπεραίωση οικονομικών συναλλαγών όπως αριθμός πιστωτικής – χρεωστικής κάρτας.

Ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τρίτους (εκτός του eventium.gr) για ενημερωτικούς και διαφημιστικούς λόγους.

6. Συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Η συγκατάθεση του υποκειμένου είναι απαραίτητη νομική βάση για τη σύννομη επεξεργασία δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα της υγείας μόνο όταν αυτή απαιτείται ρητά από διάταξη νόμου, πχ. για τη συμμετοχή σε δραστηριότητες επιστημονικής έρευνας στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών (Πρβλ. αιτιολογική σκέψη 161 του ΓΚΠΔ).

7. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

O δικτυακός τόπος eventium.gr τηρεί ηλεκτρονικά αρχεία για πέντε (5) έτη.

8. Online μετάδοση εκδήλωσης, Aνάρτηση φωτογραφιών & βίντεο

Το eventium.gr αποτελεί διαδικτυακό τόπο που προβάλει συχνά εκδηλώσεις που για λόγους τεκμηρίωσης και προβολής, προβαίνει στην online μετάδοση μιας εκδήλωσης, στην ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο της εκδήλωσης.
Για λόγους προβολής της εκδήλωσης σε μέσα μαζικής ενημέρωσης/επικοινωνίας, το eventium.gr σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) – GDPR και την Ελληνική Νομοθεσία (Ν.4624/2019) υποχρεούται για :

 1. Ενημέρωση των φυσικών προσώπων για τις πρωτοβουλίες αυτές, πριν από τη ανάρτηση φωτογραφιών ή βίντεο.
 2. Λήψη συγκατάθεσης των φυσικών προσώπων για χρήση του υλικού στον ιστότοπο ή για λόγους μάρκετινγκ
 3. Εξασφάλιση των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων στα προσωπικά τους δεδομένα.
 4. Ανωνυμοποίηση των προσωπικών δεδομένων. Ενημέρωση των Φυσικών Προσώπων

O GDPR απαιτεί πριν την λήψη προσωπικών δεδομένων, το φυσικό πρόσωπο να γνωρίζει και να καταλαβαίνει για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων (αρχή της διαφάνειας).
Η άρση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από αυτή. Έτσι, δεν μπορεί π.χ. να αρθεί μια δημοσιοποίηση σε ένα περιοδικό, ή η απόσυρση της ανάρτησης από τα web sites που ζητά το φυσικό πρόσωπο στα οποία αναρτήθηκαν φωτογραφίες και βίντεο.

Οι τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη λήψη ή και προβολή εικόνων (φωτογραφιών και βίντεο) χωρίς να απαιτείται συγκατάθεση είναι: 1. Εικόνες με χαμηλή ανάλυση, ώστε να μη διακρίνονται τα πρόσωπα των συμμετεχόντων. 2. Εικόνες με φόντο την πλάτη του ακροατηρίου ώστε να μην φαίνονται πρόσωπα. 3. Σε περίπτωση κοντινών λήψεων, να χρησιμοποιούνται τεχνικές θόλωσης προσώπων για όσους δεν υπάρχει συγκατάθεση. 4. Απομακρυσμένη λήψη (μακρινά πλάνα, λήψη με drone από ψηλά κ.λπ. ) όπου αποδεδειγμένα δεν φαίνονται πρόσωπα.

Με την επιλογή του αντίστοιχου πεδίου στην Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων τεκμαίρεται ότι συναινείτε στη δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού και βίντεο της εκδήλωσης που συμμετείχατε.

9. Άσκηση των δικαιωμάτων σας

Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, έχετε τη δυνατότητα άσκησης των ακολούθων δικαιωμάτων, υποβάλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα στο email info@eventium.gr :
α. Δικαίωμα πληροφόρησης και δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία τηρεί και επεξεργάζεται ο δικτυακός τόπος eventium.gr, σχετικά με εσάς, το είδος της επεξεργασίας, τους σκοπούς επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και τον χρόνο τήρησής τους.
β. Δικαίωμα διόρθωσης. Εάν πιστεύετε ότι διατηρούμε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα σχετικά με εσάς, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε ή/και να συμπληρώσουμε τις πληροφορίες αυτές.
γ. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων αποκλειστικά και μόνο στις εξής περιπτώσεις:

 • όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία
 • όταν ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας επί της οποίας βασίσθηκε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία (κλινικές μελέτες, στατιστικά στοιχεία κτλ.)
 • όταν προβλέπεται από το νόμο η υποχρέωση διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία χωρίς την ύπαρξη της απαραίτητης νομικής βάσης (επεξεργασία πέραν της 5ετιας, επεξεργασία δεδομένων χωρίς την ύπαρξη νομικής βάσης ή συγκατάθεσης)

δ. Δικαίωμα εναντίωσης- αντίταξης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία,
ε. Δικαίωμα αντίταξης σε άμεσες ή έμμεσες προωθητικές ενέργειες (μάρκετινγκ) από εμάς ή/και σε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων που ενδέχεται να χρησιμοποιούμε.

10. Υποβολή Παραπόνου / Καταγγελίας

Το eventium.gr επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα δήλωση απορρήτου και σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων. Εάν, ωστόσο, επιθυμείτε να εκφράσετε ένα παράπονο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο διαχειριστήκαμε τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε δικαίωμα υποβολής παραπόνου στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, στο δικτυακό τόπο eventium.gr, μέσω e-mail, στη διεύθυνση: info@eventium.gr